• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

เอกสารเผยแพร่หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์

1.

เอกสารเผยแพร่หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

 

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์

1.

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

 

คู่มือนักศึกษาฝึกงาน

1.

รายวิชา อพภ. 300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

Download

 

หลักเกณฑ์การย้ายวิชาเอก/ ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ รหัสนักศึกษา 61

2.

ประกาศย้ายวิชาเอกสำหรับรุ่น61

Download

2.

ใบสมัครย้ายวิชาเอกส่วนของนักศึกษา2561

Download

 

หลักเกณฑ์การย้ายวิชาเอก/ ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ รหัสนักศึกษา 62

1.

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายวิชาเอก/ ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ

Download

 

แบบฟอร์มต่างๆ

1.

แบบคำร้องขอฝึกงาน

Download

2.

แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน

Download

3.

ใบลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ

Download

4.

ใบลาออกจากสภาพนักศึกษา

Download

5.

ใบขอคืนสภาพนักศึกษา

Download

6.

หนังสือรับรองผู้ปกครองนักศึกษา

Download

7.

ใบคำร้องทั่วไป

Download

 

เอกสารแจ้งจบ

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

1.

คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

Download

2.

แบบแสดงรายการแจ้งจบ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

3.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน (สำหรับรหัสนักศึกษา 56-57)

Download

4.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (สำหรับรหัสนักศึกษา 56-57)

Download

5.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (สำหรับรหัสนักศึกษา 56-57)

Download

6.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน (สำหรับรหัสนักศึกษา 58-60)

Download

7.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (สำหรับรหัสนักศึกษา 58-60)

Download

8.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (สำหรับรหัสนักศึกษา 58-60)

Download

9.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน (สำหรับรหัสนักศึกษา 61)

Download

10.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ (สำหรับรหัสนักศึกษา 61)

Download

11.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ (สำหรับรหัสนักศึกษา 61) ฉบับอัพเดต

Download

12.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกแฟชั่น (สำหรับรหัสนักศึกษา 61)

Download

13.

ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม(สำหรับรหัสนักศึกษา 61)

Download

 

รายชื่อสารนิพนธ์สำหรับยืม

ลำดับที่

สาขาวิชา

ดาวน์โหลด

1.

สาขาวิชาการละคอน

Download

2.

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

Download

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/ตำราเรียน

สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร/ตำรา

สอนโดย

ดาวน์โหลด

1.

พัฒนาการแนวคิดและแบบลักษณ์ศิลปะตะวันตกอย่างสังเขป

ผศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี

Download

 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

1.

ระบบนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาตร์

Link

 

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

1.

ผลการจัด PT ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการละคอน

Download

2.

ผลการจัด PT ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

Download

3.

ปฏิทินการศึกษา 2560

Download

 

Template ศิลปะการแสดงนิพนธ์

1.

ไฟล์ส่วนปก

Download

2.

ไฟล์ส่วนเนื้อหา

Download

3.

ไฟล์ส่วนหลัง

Download

 

Link ทั่วไป

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

5. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Link สำหรับนักศึกษา

1. เข้าสู่ระบบนักศึกษาปัจจุบัน (สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2. ปฏิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ (สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

3. e-Learning (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

4. Hotline บริการให้การปรึกษา (กองกิจการนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

4. อบรมพัฒนานักศึกษา/ฝึกงาน/รับสมัครงาน (กองกิจการนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

5. ขอโควตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601