• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • ผศ.ดร.จารุนี อารีรุ่งเรือง
  หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน
 • รศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
 • รศ.ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี
 • ผศ.ดร.ภาวิณี บุญเสริม
 • ผศ.ดร.ภาสกร อินทุมาร
 • อาจารย์ ดร.นรีรัตน์ พินิจธนสาร
 • อาจารย์ณวดี เศรษฐเมธีกุล
 • ผศ.ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ
 • ผศ.ณัฐคม แช่มเย็น
 • ผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601