• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • ผศ.ดร.วุฒิไกร ศิริผล
  หัวหน้าสาขาวิชา
 • อาจารย์รุ่งวิทย์ ลัคนทิน
 • ผศ.ดร.วิทวัน จันทร
 • ผศ.บุญช่วย เกิดรี
 • ผศ.ศิรินทร์ ใจเที่ยง
 • ผศ.จิรัชญา วันจันทร์
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
 • อาจารย์ ดร.วราภรณ์ สำเภา
 • ผศ.ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์
 • ผศ.ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
 • อาจารย์ ดร.นลินี เนติธรรมากร

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601