• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

             สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (Industrial Crafts Design) เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา สุนทรียภาพทางศิลปหัตถกรรม ผนวกกับความคิดริเริ่มและทักษะทางการออกแบบกับกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม โดยมีฐานจากองค์ความรู้และทักษะที่หลากหลายซึ่งบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ตามฐานภูมิรู้ ความถนัด ไปสู่ผลงานออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสังคม มุ่งผลิตบุคลากรด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรมผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติ โดยมีฐานความสนใจและแนวความถนัดของผู้ศึกษาเป็นส่วนเสริมต่อการเรียนรู้และ การพัฒนาทักษะ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค การบริการวิชาการด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรมแก่สังคม อันจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการยกฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ ดีขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีฐานจากมิติ วัฒนธรรม

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม) : Download

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  (ฉบับย่อ) : Download

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 : Download

 

 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาออกแแบบหัตถอุตสาหกรรม

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค

      ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชนา เจริญเนตร

ผศ.ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง สุวรรณชาติ

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601