• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • นางสาวพัชรา บุญมานำ
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • นายวินัย ทองกร
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสาวสุนิสา เถาว์พุดซา
  นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
 • นางสาววรัญญา จงใจรักษ์
  นักวิชาการศึกษา

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601