• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

1.เอกลักษณ์

"การสร้างสรรค์เพื่อสังคม" หมายถึง การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและออกแบบ เผยแพร่ต่อสังคม เพื่อช่วยพัฒนาตนเอง สร้างคุณค่า สุนทรียภาพทางจิตใจและการใช้ชีวิตอันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมแห่งการ สร้างสรรค์ของชาติ

2. ปรัชญา

การศึกษาด้านศิลปกรรมควรเป็นไปเพื่อจรรโลงความเป็นมนุษย์และสังคม

3. ปณิธาน

     คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะทางศิลปกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

4. วิสัยทัศน์

ศิลปกรรมเพื่อสังคมสร้างสรรค์

5. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและผลิตบัณทิตด้านศิลปกรรม  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
2. สร้างผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมให้กับท้องถิ่นและชุมชน
4. ทำนุบำรุง สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงความเป็นมนุษย์และสังคม

6. สมรรถนะหลัก

      ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานด้านศิลปกรรมเพื่อสังคม

7. ค่านิยมองค์กร

FATU (Fairness-Aesthetic-Teamwork-Usefulness)

8 วัฒนธรรมองค์กร

1. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแบบมืออาชีพ
3. ทำงานเป็นทีม
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เคารพตนเองและผู้อื่น

 

 

 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1พ.ศ.2555 – 2559 (สภาสถาบันเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 มิถุนายน 2555)

 1.บทนำ

ดาวน์โหลด

 2.แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .2557 - 2561

ดาวน์โหลด

 3.สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทาแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601