• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • นายทศพล ถาวร
  หัวหน้างาน
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • นางสาวศิริพร สีเผือก
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวทิดาวรรณ นันตาวงศ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวรุจิรา ครุธฑาพันธ์
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นางสาวอังคนา อ้นจีน
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601