• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • นายทศพล ถาวร
  รักษาการหัวในตำแหน่งหัวหน้างาน
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • นางสาวศิริพร สีเผือก
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวทิดาวรรณ นันตาวงศ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวรุจิรา ครุธฑาพันธ์
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นางสาวอังคนา อ้นจีน
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นายทศพล ถาวร

  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  โทรศัพท์ : 02 - 6966309

 • นางสาวศิริพร สีเผือก

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์ : 02 - 6966307

 • นางสาวทิดาวรรณ นันตาวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  โทรศัพท์ : 02 - 6966307

 • นางสาวรุจิรา ครุฑธาพันธ์

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 02 - 6966309

 • นางสาวอังคณา อ้นจีน

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 02 - 6966307

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601