• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 •   ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ผศ. ดร.ภาวิณี บุญเสริม
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
 • ผศ.ดร.ภาสกร​ อินทุมาร​
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ.ดร.นรีรัตน์ พินิจธนสาร
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
 • ผศ.ดร.จารุนี อารีรุ่งเรือง
  หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน
 • อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล
  หัวหน้าสาขาวิชา
  ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
 • ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค
  หัวหน้าสาขาวิชา
  ออกแบบหัถอุตสาหกรรม
 • นางเรณู ฤกษ์บัญชี
  รักษาการเลขานุการคณะ

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601