• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 

การศึกษา

- 2544 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินมยมอันดับ 2)

- 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- 2563  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความวิจัย

- Sakon, T., & Petsangsri, S. (2021). STEAM Education for Enhancing Creativity in Packaging Design. Archives of Design Research, 34(1), 21-31.

- Sakon, T. (2018). A Study of Current Status and Problems in Teaching Computer Aide Design Using the Smart Classroom for Undergraduate Students in Industrial Design, Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University (Lampang Center, Journal of Industrial Education, 17 (January-April).


บทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (
Proceedings)

-
Teerasak Sakon and Sirirat Petsangsri, STEAM model for enhanced creativity in computer graphic in the 6th NEU National and International Conference 2019 Khonkaen, Thailand

- Teerasak Sakon and Jirarat Sitthiworachart STEAM education for enhancing creative skill in teaching computer graphic design in the 17th NEXT GENERATION TEACHING AND LEARNING 2019 Bangkok Thailand


การแสดงงานศิลปะและการออกแบบ

-
ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Krafts Art & Design Exhibition ผลงานออกแบบลายปัก “Typo Embroidery Design” จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แสดงในปี พ.ศ.2558)

- ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Art Crafts and Moving Exhibition ผลงานออกแบบลายปัก “Top View New Vision” จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แสดงในปี พ.ศ.2561)
- ร่วมแสดงงาน ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ SILPA 2022 จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติในวาระ 20 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601