• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

    -      ระดับปริญญาตรี คณะออกแบบพาณิชยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
    -      ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
    -      โครงการวิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก งบประมาณจาก บริษัทปตท.จำกัดมหาชน ปี 2552
    -      โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2552
    -      โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหินเพื่อ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 แผนงานบริหารจังหวัด(งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดลำปาง
    -      โครงการศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลำปางจากย่านบ่เก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  

 

 

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601