• คณะศิลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design


การศึกษา

- 2540 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พิพิธภัณฑ์ศึกษา : การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2535 ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) เกียรตินิยมอันดับสอง จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601