• คณะศิลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

    - (กำลังศึกษา) Human Science International Course สถาบัน Kyushu University
    - 2543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - 2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาครุเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601