• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

2562   PhD in Design (Human Science International Course), Kyushu University, Japan

2549   ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2543   ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

การแสดงงานศิลปะและการออกแบบ

1) รัชภูมิ ปัญส่งเสริม / RP LannaPayook Typeface / ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Identity / 2550 / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) รัชภูมิ ปัญส่งเสริม / GREEN CODE: GLOBAL, REALIZE, ENOUGH, ECONOMIZE, NATURAL RESOURCE / ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Green Art / 2551 / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) รัชภูมิ ปัญส่งเสริม / ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ศิลปะ รักชาติ รักโลก: Art Nation Earth / 2552 / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4) รัชภูมิ ปัญส่งเสริม / FT Meuang Typefaces / ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Identity 2 / 2555 / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5) รัชภูมิ ปัญส่งเสริม / Notice from Nature / ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Identity 3 / 2556 / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6) รัชภูมิ ปัญส่งเสริม / FT Manifest UD / ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Deconstruction / 2562 / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการได้รับรางวัล

 • รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร / วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564
 • รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร / วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
 • รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร / วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
 • รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร / วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
 • รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร / วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601