• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

การศึกษา 

      -   2542  ปริญญาตรี  (ค.อ.บ) ศิลปอุตสาหกรรม ครุศาสตรสถาปัตยกรรม  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      -   2546  ปริญญาโท (ค.อ.ม) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครุศาสตรสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

      -   ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ศิลปะ รักชาติ รักโลก: Art Nation Earth / ชื่อผลงาน  Spoon-Body Chairs / จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แสดงในปี 2552)
      -   ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Identity 2 / ชื่อผลงาน เหงา ( Tua-ngoa ) /  จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แสดงในปี 2555)
      -   การศึกษาและพัฒนาการนำเอาเส้นใยพืชผักตบชวามาประยุกต์เข้ากับการดุนลายอลูมิเนียมเพื่อนำมาออกแบบเครื่องเรือนในสไตล์ล้านนา (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552)                                                                                     
     -   “งานวิจัยไทบ้าน” โครงการ การส่งเสริมงานวิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ในหัวข้อเรื่อง โครงการออกแบบโคมไฟเพื่อการตกแต่งโดยใช้หญ้าแฝกผสมผสานกับวัสดุในท้องถิ่น 
          โครงงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2552 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  
      -   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหินเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,เศรษฐกิจ,สังคมคุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด :  กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง                                                                  
          โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  แผนงานบริหารจังหวัด ( งบพัฒนาจังหวัด ) จังหวัดลำปาง
      -   โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมไม้แกะสลักและอัตลักษณ์แบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ    กรณีศึกษา หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
       โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  แผนงานบริหารจังหวัด ( งบพัฒนาจังหวัด ) จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601