• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

การศึกษา

- 2560 สาขาวิชา Drama University Exeter สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
- 2547 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2542 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601