• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

การศึกษา
     - 2560 สาขาวิชา Drama University Exeter สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
     - 2547 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 2542 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อมูลการติดต่อ
    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601