• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน

 

 

 

 

การศึกษา
      - 2553 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาดนตรี) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
      - 2547 วารสารศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601