• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

 

การศึกษา

     - 2562 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปกรรมศาสตร์) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
- 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริการงานวัฒนธรรม) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - 2542 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601