• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 
การศึกษา
    -   2538-2542   ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    -   2542-2546   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  ประยุกตศิลปศึกษา (ภาพพิมพ์)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
    -   2543   รางวัลพิเศษ  การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 12
    -   2545   รางวัลพิเศษ  การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
    -   2552   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -   2553   การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย “ ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 7 ”
    -   2554   การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่ม 1-2-3 ครั้งที่ 1
    -   2555   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -   2556   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ผลงานวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง “สติมา”
    -   2557   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601