• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ฮิต: 2666

รักษาการเลขานุการคณะ

ฮิต: 11

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ฮิต: 5276

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

ฮิต: 5612

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601