• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและวิจัย

การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม)บัณฑิตวิทยาลัย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
- 2546 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 5
- 2546 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
- 2546 รางวัล “Purchase Prize” งานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ (ประเทศ ไทย)
- 2548 รางวัลที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จาก การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่51
- 2548 รางวัลพิเศษ นิทรรศการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
การแสดงผลงาน เดี่ยว
- 2551 นิทรรศการศิลปะ “จินตภาพเชิงลบ 2551” หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ
- 2555 นิทรรศการศิลปะ “ในความแปรเปลี่ยน” Galerie N กรุงเทพฯ

การแสดงผลงาน กลุ่ม
- 2554 นิทรรศการศิลปะ “ทำจากธรรม” โดยกลุ่ม 1 2 3 หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ ผลงานวิชาการ
- 2552 บทความวิชาการเรื่อง “จินตภาพเชิงลบ 2551”

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601