• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
ชื่อเอกสาร ไฟล์ PDF ไฟล์ต้นฉบับ

งานบริหารและธุรการ  

 1.คณะศิลปกรรมปี2555-2559  Download Download
 2.นโยบาย แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์   Download Download
 3.แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะศิลปกรรม ฯ  แผน10   Download Download
 4.แผนการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง ปี 2558-2561(ฉบับส่ง 11 พย.56)   Download
 5.แผนยุทธศาสาตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์   Download
งานคลังและพัสดุ
 1.แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  (องค์ 8) Download Download
 2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (องค์ 8) ตาราง ปี 57 Download Download
 3.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (องค์ 8) ตาราง ปี 57(1) Download Download
งานบริการการศึกษา    
 1.แผนงานบริการการศึกษา   Download
งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย    
 1.แผนงานกิจกรรม ปี พ.ศ.2559   Download
เอกสารอื่นๆ    
OP ฉบับเสนอ กบม. ครั้งที่ 2    
แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559    
คู่มือ EdPEx    
 
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ฯ ของ มธ.
1. แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Download

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601