• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 

 
การศึกษา
     - 2542-2545 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่น คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     - 2545-2549 ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
     - 2557 แสดงงานนิทรรศการ Identity4 “Time Line” ณ หอศิลป์กรุงไทย จ.กรุงเทพฯ
     - 2556 แสดงงานนิทรรศการ Identity3 “สายใยแห่งความรัก” ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี
     - 2554 แสดงงานในงานนิทรรศการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - 2554 เขียนบทความ “แฟชั่นนายกรัฐมนตรีหญิงคนสำคัญของโลก” ลงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2554
     - 2549 งานวิจัย “ศักยภาพของช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร”
     - 2552 ทีมงานวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม (ระยะที่ 2 ) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


    

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601