• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 

 
การศึกษา
    - ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม)บัณฑิตวิทยาลัย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
    - 2546 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 5
    - 2546 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
    - 2546 รางวัล “Purchase Prize” งานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ (ประเทศ ไทย)
    - 2548 รางวัลที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จาก การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่51
    - 2548 รางวัลพิเศษ นิทรรศการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
การแสดงผลงาน เดี่ยว
    - 2551 นิทรรศการศิลปะ “จินตภาพเชิงลบ 2551” หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ
    - 2555 นิทรรศการศิลปะ “ในความแปรเปลี่ยน” Galerie N กรุงเทพฯ
การแสดงผลงาน กลุ่ม
    - 2554 นิทรรศการศิลปะ “ทำจากธรรม” โดยกลุ่ม 1 2 3 หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ ผลงานวิชาการ
    - 2552 บทความวิชาการเรื่อง “จินตภาพเชิงลบ 2551”

ข้อมูลการติดต่อ
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601