• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 
การศึกษา
     - ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
     - การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ หอศิลป์พีระศรี
     - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 11 12 13
     - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
     - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 32
     - การแสดงศิลปกรรม ปตท.
     - นิทรรศการศิลปกรรมไทย ประเทศสวีเดน
     - นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย
     - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - นิทรรศการศิลปกรรม น้ำ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและส่วนภูมิภาค
     - นิทรรศการศิลปกรรม ปีติ หอศิลป์มหาวิทยาลัย และ ส่วนภูมิภาค
     - ครูศิลปะสร้างสรรค์คานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 2 ณ หออัครศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม จ.ปทุมธานี
     - ศิลปินไทยผู้มีผลงานดีเด่น ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 2 ณ สถานกงสุลไทยแห่งนครลอสแองเจลลิสประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลการติดต่อ

      roongwitluck@gmail.com

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601