• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 


การศึกษา       
   
-  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการละคอน  ประจำปีการศึกษา 2532    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -  ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)ประจำปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
   
-  2550 -2557 แสดงงานในการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
    -  2553  นิทรรศการศิลปะ “ทำจากธรรม” (ประเภทกลุ่ม 3 คน) จัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรี , หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส อินทปัญโญ และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601