• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

                 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “หนทางสู่ Happy Workplace เพื่อความสำเร็จขององค์กร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2559 ณ ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก มีเป้าหมายที่จะเปิดพื้นที่ให้บุคคลากรได้เรียนรู้จากการใคร่ควรชีวิต และการเดินทางในการพัฒนาสายงานอาชีพได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเรื่องการทำงานเป็นทีม การคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ที่จะต้องริเริ่มจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจระบบ ขององค์กร

ฮิต: 1270

                      สาขาวิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย มรดกสำคัญด้านวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ดำเนินการบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหวการบรรเลงเดี่ยวเครื่องเป่าไทย เพลงสำคัญในวงการดนตรีไทย เช่น เพลงพญาโศก เพลงแขกมอญ เพลงสะระหม่าแขก สำนวนครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ อดีตนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2536 โดยอาจารย์ไพฑูร อุณหะกะ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะศิษย์ เพื่ออนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

ฮิต: 997

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK)  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ  ละคอนร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ

(Contemporary Theatre and Peformance in ASEAN : Trends and Development) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการและศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 

 
ฮิต: 786

           ดนตรีไทย มรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาชั้นสูงของบรรพบุรุษเช่นเดียวกับดนตรีนานาประเทศ และสะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแสดงถึงอัจฉริยภาพ และปรีชาญาณของบรรพบุรุษไทยที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานทาง ดุริยางคศิลป์ไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีบทเพลงที่มีทำนองไพเราะมากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ "เพลงหน้าพาทย์" เพลงไทยประเภทหนึ่งที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาอาการต่างๆ ของตัวละคอน ในการแสดงมหรสพทุกประเภท รวมถึงใช้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ เสมือนการแสดงกิริยาสมมุติ หมายถึง การอัญเชิญเหล่าเทพยดา เทพสังคีตาจารย์ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วมาชุมนุมในพิธีกรรมอีกด้วย ดังนั้น เพลงหน้าพาทย์ จึงถือว่า เป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการศึกษาเรียนรู้มาแต่โบราณ สมควรสืบสานและอนุรักษ์ทำนองเพลงหน้าพาทย์แต่ละสำนักไว้ให้ถูกต้องตามหลัก ทางดุริยางค์ไทย

ฮิต: 1415

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601