• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

               ผศ.ดร.วิทวัน จันทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "การจับคู่สีและลวดลายผ้าสำหรับงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไหมไทย" กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างนักออกแบบมืออาชีพ"พัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดThailand 4.0" จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1" 15 ก.ค. 2560 Centara&Convention Center Hotel จ.อุดรธานี

ฮิต: 592

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จัดขึ้น วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฮิต: 829

           ภาพบรรยากาศโครงการ สานสัมพันธ์รังสิตลำปางร่วมส่งเสรืมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560

ฮิต: 1008

    คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูศิลปะและวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 15 ปี ขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พิธีไหว้ครูศิลปะเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจกับคณะจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ศึกษาวิชาศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบไปด้วยสาขาวิชศิลปะการแสดง วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ฮิต: 1489

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601