• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

โครงการละคอนประจำปี 2560 เรื่อง "The Voyaage : การเดินทาง" จัดขึ้นในวันที่ 1- 3 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ฮิต: 622

           วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2560)

ฮิต: 801

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ฮิต: 590

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

ฮิต: 353

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601