• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

       นาฏศิลป์เอเชียและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหนึ่ง สำหรับครูผู้สอนนาฏศิลป์และผู้ที่มีความสนใจทางด้านนาฏศิลป์ ทั้งนี้เพราะเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งครูนาฏศิลป์นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในศาสตร์และทักษะพื้นฐานทาง นาฏศิลป์ที่ดีแล้ว  ยังจะต้องมีความรู้ในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

ฮิต: 1390

โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชุมชนฯ เฉพาะกาล (การศึกษา ทดลอง และสร้างแบบจำลอง สำหรับชุมชนหนองโพ)

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ ตลอดจนพื้นฐานการนำเสนอผลงานนั้นๆ ในรูปแบบนิทรรศการ จึงเห็นว่าความรู้ความเชี่ยวชาญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะนอกเหนือไปจากความงามที่เกิดจากรูปภายนอกของศิลปะแล้ว (Physical functions) บทบาทที่สำคัญของศิลปะยังสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และการเมืองได้ (Social, cultural, political functions) และศิลปะเป็นเครื่องมือที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ในรั้วสถาบันการศึกษา อาจยังไม่สามารถแสดงบทบาทเหล่านั้นให้เห็นเป็นรูปธรรมแก่ผู้ที่กำลังศึกษา ค้นคว้าในฐานะนักศึกษาได้  การสร้างให้เกิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกระบวนการของการสัมผัสได้อย่างเป็น รูปธรรม และการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางชุมชนและสังคม โดยใช้รูปแบบของศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วม (Participatory art) ในพื้นที่สาธารณะ สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนผู้อยู่ในพื้นที่ ศิลปินและนักศึกษาหรือผู้ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ ศิลปะจึงเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ฮิต: 656

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ต้องการเป็นสถาบันทางวิชาการและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่สังคมไทยจะได้รับจากการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการในด้านศิลปกรรม ตามปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นผลจากการศึกษาศิลปกรรม คือ การจรรโลงมนุษย์และสังคม

ฮิต: 572

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601