• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2560)

ฮิต: 49

               ผศ.ดร.วิทวัน จันทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "การจับคู่สีและลวดลายผ้าสำหรับงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไหมไทย" กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างนักออกแบบมืออาชีพ"พัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดThailand 4.0" จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1" 15 ก.ค. 2560 Centara&Convention Center Hotel จ.อุดรธานี

ฮิต: 76

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จัดขึ้น วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฮิต: 332

           ภาพบรรยากาศโครงการ สานสัมพันธ์รังสิตลำปางร่วมส่งเสรืมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560

ฮิต: 326

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location