• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จัดขึ้น วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฮิต: 194

           ภาพบรรยากาศโครงการ สานสัมพันธ์รังสิตลำปางร่วมส่งเสรืมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560

ฮิต: 121

    คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูศิลปะและวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 15 ปี ขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พิธีไหว้ครูศิลปะเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจกับคณะจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ศึกษาวิชาศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบไปด้วยสาขาวิชศิลปะการแสดง วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ฮิต: 324

                 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “หนทางสู่ Happy Workplace เพื่อความสำเร็จขององค์กร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2559 ณ ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก มีเป้าหมายที่จะเปิดพื้นที่ให้บุคคลากรได้เรียนรู้จากการใคร่ควรชีวิต และการเดินทางในการพัฒนาสายงานอาชีพได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเรื่องการทำงานเป็นทีม การคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ที่จะต้องริเริ่มจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจระบบ ขององค์กร

ฮิต: 533

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location