• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

        วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2561) ประกอบด้วย การเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น และเพลงสุดสงวน สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย์ โดยอาจารย์สิทธิชัย ศรกาญจน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และอนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

ฮิต: 383

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และงานแสดงมุฐิตาจิต ศ.ดร.มัทธนี รัตนนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560 ณ เบเนดิค สตูดิโอ (Benedic Studio) วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ฮิต: 593

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 16 ปี และ งานมุทิตาจิต ศ.ดร.มัทนี รัตนิน เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที) ประจำปีพุทธศักราช 2560

ฮิต: 498

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทย ภายใต้การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

ฮิต: 514

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601