• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ , อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี หัวหน้าสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัชญา วันจันทร์ นำผลงานการผลิตของนักออกแบบเยาวชนชาวภูฏานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ พร้อมด้วย การแสดงวีรชัยลิง และศิลปะการแสดงมวยคาดเชือก พร้อมกันนั้น คณบดี นำบรรยายการอนุรักษ์ผ้าไทยโบราณ ในงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ภูฏาน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมกับ สถาบันสิ่งทอหลวงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Royal Textile Academy) ระหว่างวันที่ 23-27 กย.62 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601