• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

1.เอกลักษณ์

"การสร้างสรรค์เพื่อสังคม" หมายถึง การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและออกแบบ เผยแพร่ต่อสังคม เพื่อช่วยพัฒนาตนเอง สร้างคุณค่า สุนทรียภาพทางจิตใจและการใช้ชีวิตอันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมแห่งการ สร้างสรรค์ของชาติ

2. ปรัชญา

การศึกษาด้านศิลปกรรมควรเป็นไปเพื่อจรรโลงความเป็นมนุษย์และสังคม

3. ปณิธาน

"คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะทางศิลปกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม"

4. วิสัยทัศน์

"ผลิตบัณฑิตศิลปกรรม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์สู่สากล"

5. พันธกิจ

"ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบัน ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษา สร้างผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นการบริการให้กับสังคมในวงกว้าง พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับสาขาวิชา เท่าทันต่อองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและทางศิลปกรรมในระดับสากล"

6. ค่านิยมองค์กร

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีเอกภาพ"

"Targeting for Excellence; Together in Unity"

เป็นเลิศ หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา?คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นเลิศ

เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

7. วัฒนธรรมองค์กร

1. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแบบมืออาชีพ

3. ทำงานเป็นทีม

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เคารพตนเองและผู้อื่น

 

 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1พ.ศ.2555 – 2559 (สภาสถาบันเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 มิถุนายน 2555)

 1.บทนำ ดาวน์โหลด
 2.แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .2557 - 2561 ดาวน์โหลด
 3.สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทาแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601