• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

1.เอกลักษณ์

"การสร้างสรรค์เพื่อสังคม" หมายถึง การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและออกแบบ เผยแพร่ต่อสังคม เพื่อช่วยพัฒนาตนเอง สร้างคุณค่า สุนทรียภาพทางจิตใจและการใช้ชีวิตอันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมแห่งการ สร้างสรรค์ของชาติ

2. ปรัชญา

การศึกษาด้านศิลปกรรมควรเป็นไปเพื่อจรรโลงความเป็นมนุษย์และสังคม

3. ปณิธาน

"คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะทางศิลปกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม"

4. วิสัยทัศน์

"ผลิตบัณฑิตศิลปกรรม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์สู่สากล"

5. พันธกิจ

"ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบัน ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษา สร้างผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นการบริการให้กับสังคมในวงกว้าง พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับสาขาวิชา เท่าทันต่อองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและทางศิลปกรรมในระดับสากล"

6. ค่านิยมองค์กร

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีเอกภาพ"

"Targeting for Excellence; Together in Unity"

เป็นเลิศ หมายถึง มีผลการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา?คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นเลิศ

เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

7. วัฒนธรรมองค์กร

1. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแบบมืออาชีพ

3. ทำงานเป็นทีม

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เคารพตนเองและผู้อื่น

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location