• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รศ.ดร.มาลินี ดิลกวณิช
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อาจารย์สมาน สรรพศรี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.วีระชัย กู้ประเสริฐ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร.วิทวัน จันทร
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
 • อาจารย์รุ่งวิทย์ ลัคนทิน
  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • นายจีรวิทย์ บุตรศรี
  เลขานุการ

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location