• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 •   อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
   รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร
  หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน
 • ผศ.บุญช่วย เกิดรี
  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
  พัสตราภรณ์
 • อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ
  หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบหัถอุตสาหกรรม

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location