• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

1. แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย_พ.ศ.2558 DOWNLOAD
2. ประกาศทุนสนับสนับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย_ปี 2558 DOWNLOAD
3. วารสารรับรอง TCI กลุ่มที่ 1 DOWNLOAD
4. วารสารรับรอง TCI กลุ่มที่ 2 DOWNLOAD
5. วารสารรับรองจากสภา มธ. DOWNLOAD
6. วารสารรับรองตามเกณฑ์ ก.พ.อ. DOWNLOAD

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location