• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

      นิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบของคณาจารย์ “Art and Crafts Moving” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 29 มิถุนายน 2561    หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบ อันเป็นผลจากการพัฒนางานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และศิลปินอิสระ รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601