• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

วาระการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

          1.1 เรื่องจากการประชุม กบม. วันที่ 17 ธันวาคม 2561

                    - งบประมานสำหรับปรับปรุงหอประชุมพัชรกิตติยาภา และโรงละคอน

                    - อัตราตำแหน่งอาจารย์

 

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(1)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(2)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(3)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(4)

          1.2 เรื่องโครงการเลี้ยงตนเอง

                    - หลักสูตรปริญญาโท

                    - หลักสูตรระยะสั้น

 
          1.3 เรื่องระเบียบใหม่ การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มธ. พ.ศ.2561 เอกสารแนบ วาระที่ 1_3
          1.4 เรื่องแนวทางการพัฒนาองค์กร จากผลการประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560

 

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(1)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(2)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(3)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(4)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(5)

          1.5 เรื่องเกณฑ์ยุทธศาสตร์ มธ.ประจำปีการศึกษา 2562

 

เอกสารแนบ วาระที่ 1_5(1)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_5(2)

          1.6 เรื่องงานเลี้ยงปีใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เอกสารแนบ วาระที่ 1_6
          1.7 เรื่องโครงการสานสัมพันธ์รังสิต - ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบ วาระที่ 1_7
          1.8 เรื่องแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ เอกสารแนบ วาระที่ 1_8

 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานกระประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

 

 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

 

          3.1 เรื่องตารางการประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบ วาระที่ 3_1

 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601