• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์   026966305       
โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601

โทรศัพท์สายตรง

ภายในศูนย์รังสิต

แผนก /ฝ่าย

026966300

6300

  คณบดี

026966301

6301

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

026966302

6302

  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

026966303

6303

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

026966304

6304

  เลขานุการคณะ

026966305

6305

  งานธุรการ

026966306

026966308

6306

6308

  งานบุคคล

026966306

6306

  รักษาความปลอดภัย/อาคารสถานที่

026966307

6307

  การเงินและบัญชี

026966308

6308

  วิเคราะห์นโยบายและแผน

026966309

6309

  งานพัสดุ

026966311

6311

  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

026966318

6318

  โสตทัศนศึกษา

026966248

026966249

6248

6249

  งานบริการการศึกษา

026966249

6249

  กิจการนักศึกษา

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601