• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

            สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย ตะวันออก และตะวันตก เพื่อสืบทอดมรดกศิลปะสิ่งทอของไทย ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลงานทางด้านพัสตราภรณ์ ให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย สามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ มีความรู้ในด้านการบริหาร การตลาด การเสนอผลงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิชาเน้นหนักเฉพาะทางสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1) เน้นหนักศิลปะการออกแบบสิ่งทอ 2) เน้นหนักศิลปะการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (ฉบับเต็ม) : Download

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม) : Download

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับย่อ) : Download

- รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 : Download

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 ประธานหลักสูตร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัน จันทร

        ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ

 

 

 

 

  อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล

 

อาจารย์รุ่งวิทย์ ลัคนทิน

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์

 

          ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกออกแบบแฟชั่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัชญา วันจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วย เกิดรี

อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี

 

 

ฮิต: 78505

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601