• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยRE- EDIT

โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
10 - 30 เมษายน 2558
เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ( โรงทอ )
ฮิต: 2476

ขอเชิญชมนิทรรศการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

ไม้แกะสลักและอัตลักษณ์แบรนด์

เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

ภายใต้แบรนดิ้ง SAP

 

ณ อาคารหม่องโง่ยซิ่น

กาดกองต้า ( ถนนคนเดินลำปาง )

วันที 24 - 31 มกราคม 2558

เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

 

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด

ในวันที 24 มกราคม 2558

เวลา 18.00 น.

ฮิต: 2191

ขอเชิญชม

โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม

ของคณาจารย์และผู้มีความรู้ความสามรถพิเศษ

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ระหว่างวันที่ 4-18 ก.ค. 58 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด วันที่ 4 ก.ค. 58 เวลา 18.00 น.

 

ฮิต: 2085

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601