• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

                 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “หนทางสู่ Happy Workplace เพื่อความสำเร็จขององค์กร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2559 ณ ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก มีเป้าหมายที่จะเปิดพื้นที่ให้บุคคลากรได้เรียนรู้จากการใคร่ควรชีวิต และการเดินทางในการพัฒนาสายงานอาชีพได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเรื่องการทำงานเป็นทีม การคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ที่จะต้องริเริ่มจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจระบบ ขององค์กร

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601