พิมพ์
วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User หมวด: คณะผู้บริหาร ฮิต: 8617

 •   ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ผศ. ดร.ภาวิณี บุญเสริม
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ.บุญช่วย เกิดรี
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและวิจัย
 • อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร
  หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน
 • อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
  หัวหน้าสาขาวิชา
  ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
 • อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ
  หัวหน้าสาขาวิชา
  ออกแบบหัถอุตสาหกรรม
 • นางสาวอภิสรา กาญจนาอรุณ
  รักษาการเลขานุการ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์