• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

งานวิจัย

สีสัน: มุมมอง สภาวะ  ธรรมชาติ

(การปฏิสัมพันธ์ของสีที่แตกต่าง นำไปสู่ความมีเอกภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์


สีสัน: มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ

ละครร่วมสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอาเซียน: กรณีศึกษา (Contemporary Theatre and Performance for Social Change in ASEAN: Case Studies)

ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์


ละคอนร่วมสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอาเซียน: กรณีศึกษา (Contemporary Theatre and Performance for Social Change in ASEAN: Case Studies)

การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลลายผ้าทอมือกี่โบราณนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

อาจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์ (กำลังดำเนินการวิจัย)


การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลลายผ้าทอมือกี่โบราณนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมกรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่ จิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี

ผศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
อาจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์
อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ


การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมกรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่ จิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี

ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

         โครงการวิจัย: ละครร่วมสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอาเซียน: กรณีศึกษา (Contemporary Theatre and Performance for Social Change in ASEAN: Case Studies) นี้ เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Preliminary Research) ที่ต้องการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มละคร ศิลปิน และผลงานละครเวทีร่วมสมัยในสามประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ไทย นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลแวดล้อมเชิงเอกสารแล้ว ยังได้รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามในประเทศฟิลิปปินส์ (11 พ.ค. – 15 พ.ค. 2558) (ค.ศ. 2015) อินโดนีเซีย (5 ส.ค. – 11 ส.ค. 2558) (ค.ศ. 2015) และ ไทย (30 ก.ค. 58 – 20 ส.ค. 2561) (ค.ศ. 2018) ด้วยการสัมภาษณ์ เยี่ยมชมสถานที่ และศึกษาผลงานการแสดง เพื่อนาไปสู่การคัดเลือกกลุ่มละครและผลงานบางส่วนที่จะนามาเป็นกรณีศึกษาของสามประเทศเพื่อการเปรียบเทียบเบื้องต้น ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มละครที่มีประวัติการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความต่อเนื่องยาวนานและมีพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะร่วมสมัยที่โดดเด่น อ่านเพิ่มเติม

ฮิต: 9850

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
อาจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์
อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ

         การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมกรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่ จิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี อ่านเพิ่มเติม

ฮิต: 12971

โครงการวิจัย   สีสัน:  มุมมอง สภาวะ   ธรรมชาติ           

(การปฏิสัมพันธ์ของสีที่แตกต่าง นำไปสู่ความมีเอกภาพ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์
(กำลังดำเนินการวิจัย)

ฮิต: 12348

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601