• คณะศิลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาฏลีลาอาเซียน:นาฏศิลป์อินโดนีเชีย

          ปัจจุบันการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศ เพื่อนบ้าน  ทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์อาเซียนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ และผู้ที่สนใจทางด้านนาฏศิลป์  เพื่อเป็นการฝึกทักษะความแตกต่างของนาฏศิลป์เพื่อนบ้าน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แนวทางในการนำไปประยุกต์ สร้างสรรค์งานต่อไป

          ทั้งนี้สาขาวิชาโทนาฏยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนาฏลีลาอาเซียน : นาฏศิลป์อินโดนีเชีย ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนความสามารถทางด้านนาฏศิลป์อาเซียนใน รูปแบบปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นอย่างมีมาตรฐาน

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601