• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

วาระการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

          1.1 เรื่องจากการประชุม กบม. วันที่ 17 ธันวาคม 2561

                    - งบประมานสำหรับปรับปรุงหอประชุมพัชรกิตติยาภา และโรงละคอน

                    - อัตราตำแหน่งอาจารย์

 

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(1)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(2)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(3)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_1(4)

          1.2 เรื่องโครงการเลี้ยงตนเอง

                    - หลักสูตรปริญญาโท

                    - หลักสูตรระยะสั้น

 
          1.3 เรื่องระเบียบใหม่ การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มธ. พ.ศ.2561 เอกสารแนบ วาระที่ 1_3
          1.4 เรื่องแนวทางการพัฒนาองค์กร จากผลการประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560

 

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(1)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(2)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(3)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(4)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_4(5)

          1.5 เรื่องเกณฑ์ยุทธศาสตร์ มธ.ประจำปีการศึกษา 2562

 

เอกสารแนบ วาระที่ 1_5(1)

เอกสารแนบ วาระที่ 1_5(2)

          1.6 เรื่องงานเลี้ยงปีใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เอกสารแนบ วาระที่ 1_6
          1.7 เรื่องโครงการสานสัมพันธ์รังสิต - ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบ วาระที่ 1_7
          1.8 เรื่องแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ เอกสารแนบ วาระที่ 1_8

 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานกระประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

 

 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

 

          3.1 เรื่องตารางการประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบ วาระที่ 3_1

 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

ฮิต: 1658
ชื่อเอกสาร ไฟล์ PDF ไฟล์ต้นฉบับ

งานบริหารและธุรการ  

 1.คณะศิลปกรรมปี2555-2559  Download Download
 2.นโยบาย แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์   Download Download
 3.แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะศิลปกรรม ฯ  แผน10   Download Download
 4.แผนการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง ปี 2558-2561(ฉบับส่ง 11 พย.56)   Download
 5.แผนยุทธศาสาตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์   Download
งานคลังและพัสดุ
 1.แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  (องค์ 8) Download Download
 2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (องค์ 8) ตาราง ปี 57 Download Download
 3.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (องค์ 8) ตาราง ปี 57(1) Download Download
งานบริการการศึกษา    
 1.แผนงานบริการการศึกษา   Download
งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย    
 1.แผนงานกิจกรรม ปี พ.ศ.2559   Download
เอกสารอื่นๆ    
OP ฉบับเสนอ กบม. ครั้งที่ 2    
แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559    
คู่มือ EdPEx    
 
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ฯ ของ มธ.
1. แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Download
ฮิต: 1710
 

Download เอกสารต่างๆ สำหรับผู้บริหาร

 
ฮิต: 4958

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

 งานบริหารและธุรการ

   1.แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Download

   2.คู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

Download

   3.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ พ.ศ.2561

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยแบบคำของกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Download

          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566

Download

          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2564

Download

    4.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง

        - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2565 (ข้าราชการ สายวิชาการ) Download

        - หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 Download

    5.ประกาศรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

Download

 งานคลังและพัสดุ

   1.แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

Download

   2.ระเบียบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

Download

   3.ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 (3)

Download

    4.หลักเกณฑ์การถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

Download

   5.การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

Download

 งานบริการการศึกษา

    คู่มือการใช้งานระบบบันทึกเค้าโครงการสอนออนไลน์

Download

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

   งานคุณภาพการศึกษา 

1.แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559

Download

2.คู่มือ EdPEx

Download

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564

Download

   งานวิจัย

1.ประกาศ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททั่วไปสาหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากกองทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

2.ประกาศ เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ผลงานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

เอกสารงานวิจัย

 ** ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียน Google Form ที่ https://research.tu.ac.th/tu-research-funds ก่อนเสนอขอทุนทุกครั้ง

1.ทุนพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)**

Download

2.หน่วยวิจัย (Research Unit - RU)**

Download

3.ศุนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence - CoE)**

Download

4.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)

Download

5.ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

Download

6.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

Download

7.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ

Download

8.รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Download

9.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทรางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

Download

10.ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

Download

11.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

Download

12.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Download

13.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2562

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

14.ทุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Download

15.ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

16.ทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

17.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

18.แบบฟอร์มขอทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

19.แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

Download

20.แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

Download

21.แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download

22.แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Download

23.ทุนวิจัยภายในประเทศ

Download

 

 Flowchart ระบบงาน

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

 งานคลังและพัสดุ

   1.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง-กรณีโครงการ

Download

   2.การยืมเงินทดรองโครงการ

Download

   3.ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินและการจัดโครงการ

Download

   4.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง-กรณีปกติ

Download

   5.ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

Download

   6.ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา

Download


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

1.

คู่มือและโปรแกรมการใช้งานเครื่องเลเซอร์คัท

Download

2.

การอ้างอิงแบบ MLA

Download

 

แบบฟอร์ม     

1.

 แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ(ตราครุฑ)

Download

2.

 แบบฟอร์ม  เชิญอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

3.

 แบบตัวอย่างกรอกรายละเอียดอธิบายงานกระบวนการ

Download

 

ระบบงานออนไลน์  

     1.งานบริการการศึกษา

   -  ระบบบันทึกเค้าโครงการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน

 

Link สำหรับงานวิจัย

1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

2. แบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฉบับใหม่

 

Link ทั่วไป

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

5. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Link สำหรับคณาจารย์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

3. โปรแกรมคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ

ฮิต: 12035

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601