• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

 งานบริหารและธุรการ

   1.แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Download

    2.คู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

          - ส่วนที่ 1

Download

          - ส่วนที่ 2

Download

          - ส่วนที่ 3

Download

   3.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ พ.ศ.2561

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยแบบคำของกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Download

          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

Download

          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561

Download

    4.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง

        - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2565 (ข้าราชการ สายวิชาการ) Download

        - หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 Download

    5.ประกาศรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

Download

 งานคลังและพัสดุ

   1.แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

Download

   2.ระเบียบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

Download

   3.ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 (3)

Download

    4.หลักเกณฑ์การถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

Download

   5.การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

Download

 งานบริการการศึกษา

    คู่มือการใช้งานระบบบันทึกเค้าโครงการสอนออนไลน์

Download

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

   งานคุณภาพการศึกษา 

1.แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559

Download

2.คู่มือ EdPEx

Download

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564

Download

   งานวิจัย

1.ประกาศ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททั่วไปสาหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากกองทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

2.ประกาศ เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ผลงานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

เอกสารงานวิจัย

 ** ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียน Google Form ที่ https://research.tu.ac.th/tu-research-funds ก่อนเสนอขอทุนทุกครั้ง

1.ทุนพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)**

Download

2.หน่วยวิจัย (Research Unit - RU)**

Download

3.ศุนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence - CoE)**

Download

4.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)

Download

5.ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

Download

6.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

Download

7.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ

Download

8.รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Download

9.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทรางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

Download

10.ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

Download

11.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

Download

12.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Download

13.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2562

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

14.ทุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Download

15.ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

16.ทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

17.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564

ติดตามประกาศเปิดรับที่ https://research.tu.ac.th

18.แบบฟอร์มขอทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

19.แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

Download

20.แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

Download

21.แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download

22.แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Download

23.ทุนวิจัยภายในประเทศ

Download

 

 Flowchart ระบบงาน

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

 งานคลังและพัสดุ

   1.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง-กรณีโครงการ

Download

   2.การยืมเงินทดรองโครงการ

Download

   3.ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินและการจัดโครงการ

Download

   4.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง-กรณีปกติ

Download

   5.ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

Download

   6.ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา

Download


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

1.

คู่มือและโปรแกรมการใช้งานเครื่องเลเซอร์คัท

Download

2.

การอ้างอิงแบบ MLA

Download

 

แบบฟอร์ม     

1.

 แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ(ตราครุฑ)

Download

2.

 แบบฟอร์ม  เชิญอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

3.

 แบบตัวอย่างกรอกรายละเอียดอธิบายงานกระบวนการ

Download

 

ระบบงานออนไลน์  

     1.งานบริการการศึกษา

   -  ระบบบันทึกเค้าโครงการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน

 

Link สำหรับงานวิจัย

1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

2. แบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฉบับใหม่

 

Link ทั่วไป

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

5. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Link สำหรับคณาจารย์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

3. โปรแกรมคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601