• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและข่าวสารต่างๆ

Read More...
ส่งข้อมูลศิษย์เก่า

ส่งข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ พร้อมผลงานและช่องทางการติดต่อ

Read More...
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อฝ่ายต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More...
แนะนำ/ติชม

สำหรับแนะนำหรือติชม ส่งข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์

Read More...

ฮิต: 21500

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions

ฮิต: 48446

ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์   026966305       
โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601

โทรศัพท์สายตรง

ภายในศูนย์รังสิต

แผนก /ฝ่าย

026966300

6300

  คณบดี

026966301

6301

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

026966302

6302

  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

026966303

6303

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

026966304

6304

  เลขานุการคณะ

026966305

6305

  งานธุรการ

026966306

026966308

6306

6308

  งานบุคคล

026966306

6306

  รักษาความปลอดภัย/อาคารสถานที่

026966307

6307

  การเงินและบัญชี

026966308

6308

  วิเคราะห์นโยบายและแผน

026966309

6309

  งานพัสดุ

026966311

6311

  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

026966318

6318

  โสตทัศนศึกษา

026966248

026966249

6248

6249

  งานบริการการศึกษา

026966249

6249

  กิจการนักศึกษา

ฮิต: 9534

ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์   026966305       
โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601

โทรศัพท์สายตรง

ภายในศูนย์รังสิต

แผนก /ฝ่าย

026966300

6300

  คณบดี

026966301

6301

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

026966302

6302

  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

026966303

6303

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

026966304

6304

  เลขานุการคณะ

026966305

6305

  งานธุรการ

026966306

026966308

6306

6308

  งานบุคคล

026966306

6306

  รักษาความปลอดภัย/อาคารสถานที่

026966307

6307

  การเงินและบัญชี

026966308

6308

  วิเคราะห์นโยบายและแผน

026966309

6309

  งานพัสดุ

026966311

6311

  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

026966318

6318

  โสตทัศนศึกษา

026966248

026966249

6248

6249

  งานบริการการศึกษา

026966249

6249

  กิจการนักศึกษา

 

ฮิต: 10199

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601