• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ภาคพิเศษ)
Master of Fine and Applied Arts Program in Art, Design and Creative Economy

    ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) บุคลากรอันเป็นผลผลิตของหลักสูตรจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแนวคิดดังกล่าวที่กำลังเป็นแนวโน้มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ผศ.ดร.วิทวัน จันทรผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาคผศ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

 

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Download

- รับสมัครแผน ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) จำนวนรับ 18 คน


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22 – 23 และต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปะหรือการออกแบบ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านศิลปะหรือการออกแบบ โดยมีประสบการณ์ทางศิลปะ หรือการออกแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลทางศิลปะ หรือการออกแบบ ที่ได้รับการเผยแพร่

3. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่รับสมัคร ) เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา เช่น
    - TU GET (Paper-Base) หรือ TOEFL (Paper-Base Test) หรือ TOEFL–ITP (Institutional Testing Program) 550 คะแนนขึ้นไป
    - TU GET (Computer-Base) 79 คะแนนขึ้นไป
    - TOEFL (Internet–Base) 79 คะแนนขึ้นไป
    -
  IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
    - TOEIC 750 คะแนนขึ้นไปวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (Concept Paper)
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่รับสมัคร) เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา กรณีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดสามารถยื่นผลคะแนนสอบย้อนหลังได้ ดังนี้

    - TU GET (Paper-Base) หรือ TOEFL (Paper-Base Test) หรือ TOEFL–ITP (Institutional Testing Program) 550 คะแนนขึ้นไป
    - TU GET (Computer-Base) 79 คะแนนขึ้นไป
    - TOEFL (Internet–Base) 79 คะแนนขึ้นไป
    -
  IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
    - TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดคณะอาจพิจารณาเข้าศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบผ่านในรายวิชา มธ.005 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์


วิธีการสมัครสอบ

1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ยื่นหลักฐานการสมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต ชื่อบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.(ปริญญาโท ภาคพิเศษ) เลขที่บัญชี 091-0-58815-1 จำนวน 500 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัครสอบ

1. ใบสมัครของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลการทดสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ยื่นได้ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2566)
6. หลักฐานการโอนเงิน จำนวน 500 บาท พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ผู้สมัครให้ชัดเจน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดยตลอดหลักสูตรรวม 4 ภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อน จำนวน 200,000 บาท แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละประมาณ 50,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ กรณีที่คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

วันและเวลาเรียน

 วันเสาร์ / วันอาทิตย์ / ออนไลน์

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

ลำดับ

กำหนดการ

วันที่และเวลารอบที่ 1

วันที่และเวลารอบที่ 2

สถานที่

1

 สมัครทางออนไลน์

 ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พ.ค. 2566

 ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ก.ค. 2566

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 5 พ.ค. 2566

 4 ก.ค. 2566

 https://fineart.tu.ac.th

3

 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 13 พ.ค. 2566
 เวลา 09.00 - 16.00 น.
และ 14
พ.ค. 2566
 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 8 ก.ค. 2566
 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 และ 9
ก.ค. 2566
 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
*ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

4

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 29 พ.ค. 2566

 31 ก.ค. 2566

 https://fineart.tu.ac.th

5

 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2566

1-2 ส.ค. 2566

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 30 พ.ค. - 5 มิ.ย.2566

 

 1-4 ส.ค. 2566

 www.reg.tu.ac.th

7

 จดทะเบียนรายวิชา

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 www.reg.tu.ac.th

8

 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง

 TU Greats App

รายละเอียดประกาศรับสมัคร Download

ใบสมัครสาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ :  Download

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 กรกฎาคม 2566

เริ่มศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6966305 งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601