• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 

 

การศึกษา

 • - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การละคอน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • - Master of Arts (Theatre and Film Studies) University of New South Wales, Australia

 • - Graduate Certificate (Resource Studies) Lincoln University, New Zealand

 • - Master of Applied Science (International Rural Development) Lincoln University, New Zealand

 • - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความวิชาการ

 • - “สถานะองค์ความรู้ด้านการละครสมัยใหม่ในสังคมไทย: การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย” ใน วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

 • - “การละครเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการขยายพรมแดนของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์” ใน วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

งานวิจัย

 • - สถานะองค์ความรู้ด้านการละคอนในประเทศไทย: การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562-2565)

 • - โครงการวิจัยนโยบายส่งเสริมศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน” สถาบันคลังสมองของชาติ (2548-2549)

การนำเสนอผลงานวิชาการ

 • - “Theatrical Narratives and the History of Thailand’s 6 October Incident”, The Asian Conference on Cultural Studies, Japan (2018)

 • - “Redefining Self: Children Living with HIV and the Arts”, Arts in the Society Conference, United Kingdom (2015)

 • - “Theatre and Gender Learning in Thailand”, The Asian Conference on Arts and Humanities, Japan (2015)

 • - “Theatre for Young People Policy: A Pilot Project”, Theatre for Young People Research Network Conference, 16Th World Congress and Performing Arts Festival for Young People, Australia (2008)

ข้อมูลการติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601