พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: บุคลากรสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ฮิต: 8436

  • ผศ.จำลอง สุวรรณชาติ
    หัวหน้าสาขาวิชา
  • รศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
  • ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร
  • ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค
  • ผศ.ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม
  • อาจารย์บุษกร ฮวบแช่ม (ลาศึกษาต่อ)