• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • นายเทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจีรนันเดชา
  หัวหน้างาน
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสาวอรนุช ศรีบาล
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นายรชานนท์ นะโรภาส
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • นายกฤษ เสือโต
  ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรัตน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • นายรชต ไชยเชต
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • นายสิทธิศักดิ์ สุขชิด
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ดูแลโครงการภาคพิเศษ)

ฮิต: 10389

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601